top of page

REGULAMIN muzycznych półkolonii

 

Regulamin muzycznych półkolonii

Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i uczestnictwa w przedsięwzięciach dla dzieci oraz dorosłych prowadzonych przez Rozgłos. 

I Definicje

 1. Organizator – Organizatorem zajęć jest AKADEMIA ROZGŁOS SP. Z O.O. 81-577 GDYNIA ul. Jana Kazimierza 17 NIP 9581729338

 2. Zajęcia– wszelkie zajęcia prowadzone przez Organizatora np. półkolonie, zajęcia muzyczne

 3. Uczestnik – niepełnoletnia osoba zgłoszona na Zajęcia przez Opiekuna.

 4. Dorosły – pełnoletni uczestnik Zajęć.

 5. Opiekun – rodzic lub inny opiekun prawny Uczestnika Zajęć lub też osoba przez nich uprawniona.

 6. Prowadzący – osoba prowadząca Zajęcia.

 7. Regulamin– regulamin świadczenia usług przez Organizatora. Regulamin obowiązuje uczestników oraz organizatorów w momencie świadczenia usługi.

 

II Zgłoszenie

1.Dorosły lub Opiekun, poprzez:

a) zapisanie siebie/dziecka drogą mailową lub telefoniczną na Zajęcia lub;
b) wypełnienie Karty Kwalifikacyjnej Uczestnika Wypoczynku lub;
c)  wypełnienie formularza zgłoszenia.
Wyraża zgodę na przetwarzanie danych w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług.
Przetwarzane są jedynie dane osobowe podane dobrowolnie przez Dorosłego lub Opiekuna. Rozgłos. informuje, iż Dorosły lub Opiekun nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przyjęcie na Zajęcia oraz prawidłowe świadczenia na jego rzecz usług określonych w Regulaminie. Dane nie są gromadzone przez Organizatora, a jedynie wykorzystywane są w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu oraz świadczonych usług.
2. Dorosły lub Opiekun jest zobowiązany do podania Organizatorowi prawdziwych i aktualnych danych i informacji potrzebnych do przeprowadzania usługi, w postaci Karty Kwalifikacyjnej Uczestnika Wypoczynku lub innych dokumentów wymaganych przez organizatora takich jak formularze zgłoszeniowe, oświadczenia itp.
3.Organizator ma prawo odmówić dopisania osoby chętnej do listy uczestników Zajęć, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń.
4.Zapisanie Uczestnika przez Opiekuna na Zajęcia jest równoznaczne ze zgodą na udział w wycieczce poza teren placówki.
5. Opiekun ma prawo wskazać osoby uprawnione do odbioru dziecka podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.
6. Klienci Rozgłosu mają możliwość uzyskania zniżki w wysokości 50 zł.
7. Warunkiem uczestnictwa w Zajęciach jest:

 • uzupełnienie w zależności od rodzaju zajęć: Karty Uczestnika (Karty Kwalifikacyjnej Uczestnika Wypoczynku), formularza zgłoszenia lub podanie danych niezbędnych do zapisu;

 • terminowe dokonanie wpłaty za Zajęcia; tj. w terminie i kwocie określonym w ofercie zajęć dostępnej na stronie internetowej Organizatora lub określonej indywidualnie dla klienta na konto organizatora nr 29 1140 2004 0000 3502 8306 8682;

 • akceptacja niniejszego Regulaminu przez Uczestnika, Dorosłego lub Opiekuna.

8.W dokumentach uczestnika, o których mowa w pkt. 1a-c Regulaminu Opiekun zobowiązany jest :

 • wskazać osoby inne niż Opiekun , które będą uprawnione do odbioru Uczestnika z Zajęć, bądź też wyrazić zgodę i wziąć odpowiedzialność za samodzielny powrót Uczestnika do miejsca zamieszkania;

 • poinformować o ewentualnych dolegliwościach i chorobach Uczestnika oraz jego specjalnych potrzebach;

 • podać swój aktualny numer telefonu oraz e-mail.

9.Opiekun zapisujący dziecko na Zajęcia otrzymuje od organizatora w formie mailowej informacje dotyczące dokumentów koniecznych do przyjęcia dziecka na Zajęcia. Ich wypełnienie i dostarczenie jest obowiązkiem Opiekuna. Nieprzekazanie wszystkich wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie skutkuje nieprzyjęciem dziecka na Zajęcia oraz uniemożliwia ubieganie się o zwrot dokonanej wpłaty za Zajęcia.

10.Organizator za pośrednictwem wiadomości email i sms przekazuje Opiekunom informacje dotyczące organizacji Zajęć i ofert promocyjnych.

 

III Prawa i obowiązki Uczestnika:

1.Każdy Uczestnik Zajęć zobowiązany jest do:

 • bezwzględnego stosowania się do poleceń Prowadzącego;

 • przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz aktualnie obowiązujących przepisów prawa;

 • szanowania cudzej własności (w tym mienia szkoły oraz innych miejsc, na terenie których odbywają się zajęcia);

 • nieopuszczania miejsca prowadzenia zajęć bez zgody i wiedzy Prowadzącego;

 • dbania o zdrowie swoje i innych – na zajęcia nie przychodzimy chorzy, aby nie zarażać innych uczestników;

 • zmiany obuwia w miejscu odbywania się Zajęć.

2. Każdy Uczestnik Zajęć ma prawo do :

 • aktywnego uczestniczenia we wszystkich Zajęciach przewidzianych w programie;

 • w przypadku Wakacji do posiłku w ciągu dnia obiad, 

 • korzystania z wiedzy i doświadczenia Prowadzących Zajęcia.

 

IV Udział w Zajęciach i ich organizacja

 1. Uczestnikiem Zajęć mogą być dzieci w wieku określonym przez Organizatora na poszczególne Zajęcia.

 2. Dorośli lub Opiekunowie Uczestników oświadczają, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do aktywnego wzięcia udziału w Zajęciach.

 3. Ramowy program Zajęć dostępny jest na stronie internetowej Organizatora. W celu uzyskania szczegółowych informacji konieczny jest kontakt telefoniczny lub mailowy z Organizatorem.

 4. Zajęcia odbywają się w placówkach i terminach, o których Organizator informuje za pośrednictwem strony internetowej, drogą mailową lub telefoniczną.

 5. Zajęcia odbywają się w godzinach zgodnych z harmonogramem dostępnym na stronie internetowej lub przesłanym drogą mailową zapisanym Uczestnikom. Ilość godzin lub dni zajęć podawana jest Uczestnikom do wiadomości na stronie , mailowo lub telefonicznie.

 6. W godzinach trwania zajęć Prowadzący mogą organizować czas dzieciom na świeżym powietrzu.

 7. Zajęcia z przyczyn niezależnych od organizatora mogą zostać odwołane np. choroba prowadzącego, brak wolnych klas w godzinach zajęć z powodu zebrań z rodzicami, brak możliwości najęcia sali, brak zebrania się wystarczającej liczby osób.

 8. Za brak obecności na zajęciach Uczestnika nie przysługuje zwrot pieniędzy.

 9. Podczas Wakacji  w przypadku nieodebrania dziecka po w/w godzinie Organizator może naliczyć Opiekunowi dodatkową opłatę w wysokości 50 zł za każdą kolejną godzinę pozostawania dziecka pod nadzorem Prowadzącego zajęcia.

 10. Organizator podczas  Muzycznych Półkolonii zapewnia wyżywienie w trakcie zajęć (obiad). Spożywanie innego jedzenia niż te, którego zapewnia Organizator odbywa się na wyłączną odpowiedzialność Opiekunów. W takim wypadku Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne dolegliwości pokarmowe dziecka.

 11. W przypadku oczywistego i wyraźnego łamania zasad Regulaminu przez Uczestnika Zajęć Organizator powiadamia o tym fakcie Opiekuna. W takim przypadku Opiekun będzie proszony o odebranie Uczestnika przed upływem czasu zajęć. Dorosły lub Uczestnik drastycznie naruszający regulamin uczestnictwa może zostać usunięty z Zajęć. W powyższym wypadku Organizator nie zwraca należności za pozostałą część Zajęć.

 12. Rodzic zapisujący dziecko oświadcza, że jest ono całkowicie samodzielne i nie wymaga pomocy w zakresie karmienia, korzystania z toalety oraz ubierania się.

 13. Rodzic zapisujący dziecko oświadcza, że dziecko nie posiada dysfunkcji zdrowotnych oraz psychicznych stanowiących przeciwwskazanie do wzięcia udziału w zajęciach, a także że poziom umiejętności społecznych dziecka jest wystarczający do uczestniczenia w zajęciach grupowych. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia uczestnika, który nie dostosowuje się do ogólnie przyjętych norm społecznych oraz dobrego zachowania.

 14. Ze względu na brak odpowiednich warunków wynikających z liczebności grup i przeszkolenia kadry, organizator informuje, że nie umożliwia uczestniczenia w półkoloniach dzieciom z zaburzeniami rozwojowymi (m.in. Zespołem Aspergera, Tourette’a i innymi). Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia uczestnika, jeśli nie jest w stanie zapewnić właściwej opieki wynikającej ze zwiększonych potrzeb dziecka.

 15. Warunkiem udziału w zajęciach jest stan zdrowia niestanowiący zagrożenia dla pozostałych Uczestników. Opiekun jest zobowiązany do sprawdzenia dziecku temperatury przed przyjściem na Zajęcia oraz do nieprzychodzenia na Zajęcia, jeśli dziecko ma objawy choroby. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia z zajęć Uczestników z objawami choroby zakaźnej.

 16. W przypadku niektórych przedsięwzięć takich jak np. warsztaty weekendowe Organizator może zastrzec, że dziecko uczestniczy w Zajęciach pod opieką rodzica bądź swojego opiekuna.

 17. Organizator może odmówić przyjęcia na Uczestnika na Zajęcia bez podawania przyczyny.

 18. Opiekun i Uczestnik zajęć akceptują niżej wymienione formy kar i nagród stosowane podczas Zajęć.

a) Kary:

 • upomnienie słowne dziecka na osobności;

 • upomnienie słowne dziecka przy grupie;

 • upomnienie słowne dziecka przy rodzicach;

 • wyłączenie dziecka z zabawy;

 • dziecko nie otrzymuje naklejki.

b) Nagrody:

 • pochwalenie słowne dziecka na osobności;

 • pochwalenie słowne dziecka przy grupie;

 • pochwalenie słowne dziecka przy rodzicach;

 • dodatkowa naklejka;

 • drobne nagrody np. słodycze.

 

V Wizerunek

 1. Dorosły lub Opiekun wyraża zgodę, aby w trakcie Zajęć Prowadzący, czy też inna osoba wskazana przez Organizatora robiła zdjęcia, filmy Uczestnikom Zajęć celem umieszczenia ich na stronach: www.akademiarozglos.com, https://www.facebook.com/rozglosakademia i youtube.com oraz przekazania uczestnikom w formie analogowej.

 2. W przypadku braku zgody Dorosły lub Opiekun jest zobowiązany złożyć stosowne oświadczenie w formie pisemnej przed rozpoczęciem zajęć.

 3. Uczestnik bądź Opiekun wpisując swoją opinię o Zajęciach do księgi pamiątkowej, wyrażają zgodę na publikację jej treści przez Organizatora.

 

VI Odpowiedzialność

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie mienia należącego do Dorosłych lub Uczestników Zajęć przez innych Dorosłych lub Uczestników, jak również za rzeczy zagubione przez Dorosłych lub Uczestników w czasie trwania Zajęć.

 2. Opiekun lub Dorosły wyraża zgodę na udzielenie pierwszej pomocy przez Prowadzącego lub osobę upoważnioną w razie zagrożenia życia lub zdrowia Uczestnika lub Dorosłego.

 

VII Rezygnacja z uczestnictwa w Muzycznych Półkoloniach, odstąpienie od umowy zawieranej na odległość, reklamacje, niemożliwość realizacji umowy w wyniku działania sił wyższych

 1. Dorosły lub Opiekun może zrezygnować z udziału Uczestnika w Muzycznych Półkoloniach oraz innych Zajęciach poprzez przesłanie pisemnego oświadczenie drogą elektroniczną na adres akademia.rozglos@gmail.com

 2. W przypadku złożenia przez klienta powyższego oświadczenia do 15 dni przed rozpoczęciem Zajęć Organizator zwraca wpłaconą kwotę poza opłatą rezerwacyjną, która zostaje wedle uznania klienta: a) przeniesiona na poczet rezerwacji w następnym sezonie półkolonii/zajęć lub b) w 50% zwrócona klientowi.

 3. W przypadku rezygnacji w terminie od 14 do 6 dni przed rozpoczęciem Zajęć w związku z kosztami poniesionymi na poczet organizacji Zajęć oraz ograniczeniem liczby miejsc w grupach Organizator potrąca opłatę rezerwacyjną, a pozostałą część wpłaconej kwoty przenosi na poczet rezerwacji w następnym sezonie półkolonii/zajęć.

 4. W przypadku rezygnacji na mniej niż 6 dni przed rozpoczęciem Zajęć w związku z kosztami poniesionymi na poczet organizacji Zajęć oraz ograniczeniem liczby miejsc w grupach Organizator potrąca opłatę rezerwacyjną, a pozostałą część wpłaconej kwoty przenosi na poczet rezerwacji w następnym sezonie półkolonii/zajęć pod warunkiem przedstawienia zaświadczenia lekarskiego, o przeciwwskazaniach do wzięcia udziału w zajęciach przez dziecko, w przeciwnym razie cała opłata ulega potrąceniu.

 5.  W przypadku rezygnacji z półkolonii w trakcie ich trwania nie przysługuje zwrot opłaty. Można jednak przekazać swoje miejsce osobie znajomej, która kwalifikuje się do wzięcia udziału w zajęciach tj. spełnia kryteria wiekowe i zdrowotne.

 6. W przypadku nałożenia przez służby sanitarne na uczestników lub kadrę półkolonii kwarantanny przed lub po rozpoczęciu ich trwania skutkującą niemożnością prowadzenia Zajęć, niewykorzystaną część opłaty można wykorzystać na półkolonie podczas kolejnej przerwy wakacyjnej bądź uzyskać zwrot pieniędzy w wysokości 50% ceny półkolonii. Niewykorzystana część opłaty liczona jest proporcjonalnie do liczby dni, w których zajęcia nie mogły się odbyć.

 7. Organizator może zrzec się odpowiedzialności za niewykonanie swoich zobowiązań spowodowane zdarzeniami od niego niezależnymi (siła wyższa), w tym strajkami, akcjami protestacyjnymi, niepokojami społecznymi, rozruchami, wybuchem wojny, niekorzystnymi warunkami pogodowymi, klęską żywiołową, epidemią, zakłóceniami funkcjonowania transportu, sieci telekomunikacyjnej, dostaw mediów, zamknięciem lub ograniczeniem dostępu do Zajęć z powodu uzasadnionych obaw Organizatora o zdrowie lub bezpieczeństwo ludzi, czy też aktami prawnymi lub jakimikolwiek innymi działaniami uprawnionych organów Rzeczypospolitej Polskiej.

 

VIII Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator, zwany dalej „Administratorem”.

 2. Dane osobowe Uczestników zbierane są w celu realizacji Umowy, spełniania wymogów nałożonych na organizatorów półkolonii przez aktualne przepisy prawa, zapewnienia bezpiecznych warunków przebywania na półkolonii oraz w celu informowania o zapisach na zajęcia

 3. Korzystający z usługi wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych przez administratora, odbiorców i podmioty przetwarzające dla wyżej wymienionych celów.

 4. Korzystającym z usługi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych, do ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania.

 5.  Akceptacja niniejszego Regulaminu oznacza wyrażenie zgody na zasady zawarte w Polityce Prywatności.

 

IX Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

 2. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zajęć z przyczyn takich jak choroba prowadzącego lub siła wyższa. Zmiany te dotyczyć mogą rodzaju prowadzonych zajęć lub ich terminu. Zajęcia, które się nie odbyły, zostają przesunięte na inny termin lub zrekompensowane uczestnikom innymi zajęciami.

 4. Półkolonie Muzyczne zostaną uruchomione po zebraniu się grupy co najmniej 10 Uczestników. Organizatorowi przysługuje prawo do odwołania kursu w terminie do pięciu dni przed jego rozpoczęciem. Uczestnik/Opiekun zostanie o tym poinformowany drogą mailową lub telefoniczną. W takim przypadku Organizator zobowiązuje się do zwrócenia Uczestnikowi/Opiekunowi całej wpłaconej przez zapisującego kwoty pieniędzy. 

 5. Uiszczenie całości lub części opłaty za Zajęcia przez Dorosłego lub Opiekuna jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

bottom of page